תקנון האתר | Rootschallenge

תקנון שימוש – Roots Challenge

 

קדימון

"roots Challenge" (להלן: האתגר)  הינה תוכנית תזונה המציגה בפני המשתתפים מידע ותכנים בתחום תזונה נכונה וכן מידע נוסף בנוגע לאורח חיים מאוזן בריא.  

 

הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

 

בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 

תנאים לשימוש במידע

 

מובהר בזאת, כי התוכן הניתן ב״אתגר״ יינתן רק לרוכשי חבילות השירות המוצעות באתר (להלן:״חבילות שירות״)     

 באתר מוצעות 3  חבילות שירות: 

״חבילה בסיסית״- מספקת לרוכש מידע על האתגר והשתתפות בקבוצת תמיכה באפליקציית whatsapp

״חבילת יום כיף בטבע״ מספקת לרוכש את החבילה הבסיסית ויום טיול בטבע בתאריכים קבועים מראש.

״חבילה מורחבת״ מספקת לרוכש את החבילה יום כיף בטבע ושיחת ייעוץ אחת עם דיאטנית קלינית.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק מבצעים לנרשמים עבור חבילות השירות מפעם לפעם.

 

תוכן המידע יהיה זמין לרוכש החבילה למשך 180 ימים מיום ביצוע הרכישה.

 

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתתף בלבד וכי אין המשתתף רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.

 

המשתתף מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתגר. כן, מתחייב המשתתף, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתתף מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

 

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "שם האתר שלכם" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "Roots Challenge"

כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתגר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתגר מראש ובכתב.

 

המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

 

לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

 

המשתתף מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

 

המשתתף מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, או כל דין אחר.

 

ידוע למשתתף, כי האתגר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהקבוצה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתתף. האתגר יהיה רשאי להפסיק את פעילותו של משתתףבקבוצה לפי שיקול דעתו, וללא מתן הסברים או הודעה מראש.

הגבלת אחריות

 

באתגר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע למשתתף לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

 

כל התכנים המתפרסמים, לרבות טיפים, רעיונות והמלצות, מיועדים לאנשים בריאים, ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או אחר. יישום התכנים הנ”ל הינו באחריות בלעדית של המשתתף, והאתגר אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש בתכני התוכנית.

 

המשתתף מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתגר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

 

המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתגר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

 

המידע המתפרסם בקבוצת הפייסבוק כולל גם מידע שמתפרסם בקבוצה על ידי המשתתפים. האתגר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתגר. האתגר לא יישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתגר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

 

האתגר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

 

הגנת הפרטיות

 

בעת ההרשמה ידרשו המשתתפים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

 

הפרטים שיימסרו על ידי המשתתפים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של האתגר והוא יעשה בו שימוש בכפוף להוראות הדין.

 

האתגר יורשה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ההרשמה או הצטרפות ו/או לשירותים שבאתגר.

 

מובהר כי המשתתף אינו חייב למסור לאתגר פרטים כלשהם. יחד עם זאת, קבלת חלק מהשירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

 

האתגר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתתפים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתגר, על מנת ליצור קשר עם המשתתפים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתגר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתגר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתגר. בנוסף, האתגר רשאי לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’ וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתתף בשמו או בפרטי זהותו. היה והמשתתף יחפוץ בכך ויודיע רשמית לאתגר יוצאו פרטי המשתתף ממאגר הנתונים של האתגר.

 

האתר משתף פעולה עם חברות חיצוניות ו/או אתרי אינטרנט ולאתר ומפעיליו לא תהיה אחריות על עבירות ו/או שימוש שלא כדין שביצעו חברות חיצוניות ו/או אתרי אינטרנט חיצוניים במידע הנמצא באתר. 

 

האתגר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם הוא מחויב לעשות כןעל פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתתף באתר החברה. במקרה זה יהא האתגר רשאי למסור את פרטי המשתתף לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

מובהר כי האתגר פועל לאבטחת המידע ונוקט אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר באתגר המהווה חלק מרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתגר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו לבחור האם למוסר את פרטיו לאתגר. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג’ לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתגר כל אחריות.

 

תנאי תוכנית Roots Challenge באינטרנט

 

ידוע למשתתף כי התוכנית והתפריט שיקבל אינו אישי ומתאים לאנשים בריאים.

 

ידוע למנוי כי האתגר, מפעיליו ועובדיו, אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים ומומלץ כי בטרם יתחיל בתוכנית יתייעץ עם רופא באם הנו כשיר להשתתף בתוכנית.

 

תכני האתגר , ייפתחו ביום ההרשמה לאחת מחבילות המוצעות יום פתיחת וייחסמו לאחר תום 90 הימים.

 

במידה שמשתתף חש ברע במהךף ה״אתגר״, יש להפסיק את ה״אתגר״ מיידית ולפנות לייעוץ רפואי.

 

ביטול השתתפות

 

לא יינתן החזר כספי לרוכשי חבילה הבסיסית.

 

משתתף שנרשם לאתגר שהחל וגילה כי אינו יכולים, מכל סיבה, להשתתף באתגר, יכול לשמור את הזכות להשתתף באתגר בזמן אחר וזאת בטווח של חצי שנה מיום ההרשמה. באם ייבחר בזכות זו, יוצא המשתתף מהאתגר אליו נרשם.

 

במקרים חריגים יינתן החזר כספי חלקי לרוכשי החבילות חוויה בטבע וייעוץ עם דיאטנית לאחר אישור שירות לקוחות, ההחזר לא יכלול עמלות ששולמו ע״י האתר. 

 

 

אופן ביצוע ההרשמה

 

לאחר שביצע המנוי את ההרשמה יקבל המנוי הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הרשמתו. האתגר יעשה כל שביכולתו לעדכן את המנוי בהליך ההרשמה בהקדם אך עם זאת האתגר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר או במערכת הדיוור לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המנוי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההרשמה, תיחשב ההרשמה כבת ביצוע ויתחיל המנוי בתכנית.

החיוב מתבצע עפ”י פרטי כרטיס האשראי המצויים במערכת האתר.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.

 

אופן ביצוע התשלום

 

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.

 

אבטחה

 

כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL.

פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

 

תנאים נוספים

 

 פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של האתגר, מפעילי האתגר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.

החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.

בכל מקרה, בו מחמת “כוח עליון”, נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם.

בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

מפעילי האתגר שומרים את הזכות לסגור את האתגר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתגר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתגר.

 

דין ושיפוט

 

הדין החל על ההרשמה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

פרטי החברה: 

Luck Exellent Limited, 1865371

Flat B, 16 Floor, Cheung Lee Industrial Building, 9 Cheung Lee Street, Chai

 Wan, Hong Kong